Informacija įstojusiems į VDU

16514 7

Džiaugiamės, kad bakalauro studijas 2014 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete. Linkime jums turiningų ir prasmingų studijų metų! Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, reikia atvykti į universitetą ir pasirašyti studijų sutartį adresu S. Daukanto g. 28 (VDU Didžioji salė), Kaunas.

Studijų sutarčių pasirašymas šiais metais yra vykdomas dviem etapais. Pakviestieji studijuoti turi atvykti į tą sutarčių pasirašymo etapą, kurio metu buvo pakviesti studijuoti. Papildomo bendrojo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 6 d. Stojantieji rezultatą pamatys savo prašyme, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos.

Prieš pasirašant studijų sutartį, pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, galite prisijungę prie LAMA BPO sistemos adresu www.lamabpo.lt.

Sutarčių pasirašymas

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS  (rugpjūčio 7–9 dienomis)

Įstojusiems pagrindinio priėmimo metu atvykti į VDU ir pasirašyti studijų sutartį būtina nuo rugpjūčio 7 iki 9 d.

Priėmimo komisijos darbo laikas:

 • rugpjūčio 7 d. (ketvirtadienį) 8.00 – 18.00 val.
 • rugpjūčio 8 d. (penktadienį) 8.00 – 18.00 val.
 • rugpjūčio 9 d. (šeštadienį) 8.00 – 17.00 val.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis iki nurodytų datų. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Pasirašant sutartį būtina turėti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • 1 dokumentinę nuotrauką.
 • Brandos atestatą ir jo priedą (priedai, papildomai laikyti ar perlaikyti egzaminai ir t.t.).
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai.
 • Jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla – pateikiama diplomo kopija. Taip pat visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai.
 • Registracijos mokesčio kvitą – 120 Lt.; įstojusieji į valstybės nefinansuojamas vietas – mokesčio už mokslą kvitą.
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti).
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai.
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.
 • Įgaliotieji asmenys privalo turėti notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą.
 • Visus kitus dokumentus, kuriuos stojantysis nurodė pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Jei pakviestas studijuoti asmuo pats negali atvykti į sutarčių pasirašymą, sutartis su universitetu gali būti pasirašyta ir įgalioto asmens. Šie asmenys, įforminant priėmimą ir pasirašant studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

REGISTRACIJOS IR STUDIJŲ MOKESTIS

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijas

Visi įstojusieji į valstybės finansuojamas studijas prieš atvykdami pasirašyti sutartį su universitetu, privalo sumokėti 120 Lt registracijos mokestį*. Mokestis turi būti sumokėtas prieš pasirašant sutartį pagal pateiktą mokėjimo informaciją, o prėmimo komisijai pateikti dokumento (banko kvito arba bankinio pavedimo) kopiją.

Registracijos mokesčio mokėjimo informacija.

Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijas

Įstojusieji į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijas sutarties pasirašymo metu priėmimo komisijai turi pateikti dokumento (banko kvito arba bankinio pavedimo) patvirtinančio sumokėto registracijos mokesčio* ir studijų įmokos už 2014/2015 metų rudens semestro studijas, kopijas.

Registracijos mokesčio ir studijų įmokos mokėjimo informacija

Įstojusieji į mokamas studijųvietas, mokestį už studijas gali mokėti dalimis. Jei įstojusieji mokestį už studijas pasirenka mokėti dalimis, iki sutarties pasirašymo jie privalo sumokėti bent 500 Lt. Likusi studijų kainos suma turi būti sumokėta iki rugsėjo 30 dienos. Studijų mokesčio dydis pirmąjį semestrą lygus studijų krypties (studijuojamos programos) vieno semestro studijų kainai, nustatytai LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir patvirtintai VDU Senato. Studijų programų semestro kainos 2014/2015 m.m.

*Nuo registracijos mokesčio atleidžiami šie asmenys: gimusieji 1989 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; gimusieji 1989 metais arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai; asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc. Šie asmenys kartu su sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

ANGLŲ KALBOS ŽINIŲ PATIKRINIMAS

Pasirašant studijų sutartis vyks diagnostinis anglų kalbos testas, kuris yra privalomas visiems VDU bakalauro studijų programų pirmakursiams (išskyrus anglų filologijos ir anglų-vokiečių filologijos programų pirmakursius).

Pirmojo kurso studentai priskiriami atitinkamam anglų kalbos lygiui pagal turimą anglų kalbos kompetenciją, kuri nustatoma sudedant Užsienio kalbų instituto (UKI) diagnostinio testo rezultatus (50 proc.) ir vidurinio išsilavinimo mokyklinės įskaitos, galutinio pažymio bei valstybinio egzamino įvertinimus (50 proc.). Studentams, kurių valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas – 80 ir daugiau procentų arba kurie pateikia standartizuotų anglų kalbos testų atitinkamą rezultatą, diagnostinio testo laikyti nereikia. Prašome pristatyti standartizuoto testo pažymėjimo kopiją į UKI (K. Donelaičio g. 52-603). Šiems studentams užskaitoma anglų kalbos B2 lygio kompetencija ir nereikia klausyti privalomųjų B1 ir B2 lygių. Taigi, sutaupoma 12 ECTS kreditų, skirtų privalomiesiems anglų kalbos dalykams; juos galima panaudoti toliau mokantis anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių arba renkantis kitas užsienio kalbas. Registracija į anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių dalykus arba kitas užsienio kalbas vyks semestro pradžioje bendra tvarka.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu, pasirašant studijų sutartis VDU Centriniuose rūmuose S. Daukanto g. 28-306, Kaune (pagal pateiktą tvarkaraštį). Diagnostinis testas laikomas vieną kartą.

Diagnostinio anglų kalbos testo tvarkaraštis (2014 m.)

 • rugpjūčio 7 d. (ketvirtadienį) 9.00 – 19.00 val.
 • rugpjūčio 8 d. (penktadienį) 9.00 – 19.00 val.
 • rugpjūčio 9 d. (šeštadienį) 9.00 – 18.00 val.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45.

KITA SVARBI INFORMACIJA

• Prašymai gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje gauti priimami nuo rugpjūčio 6 d. Plačiau apie prašymų teikimą apsigyventi VDU bendrabučiuose skaitykite VDU naujienoje.

• Pasirašius studijų sutartį bus galima internetu užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą. Plačiau apie studento pažymėjimą skaitykite Lietuvos studento pažymėjimo ir VDU Studentų atstovybės tinklalapiuose.

• Informatikos testas visiems įstojusiems vyks rugpjūčio 26 d. nuo 9 val. iki 15 val. Plačiau skaitykite pirmakursio atmintinėje.

• Registracija į A, B, C, D dalykus vyks „Įvado į studijas VDU“ metu rugpjūčio 28 d. Parsisiųsti A, B, C, D dalykų aprašą. Plačiau apie renginį „Įvadas į studijas VDU“ skaitykite čia.

• Subalansuoto Fux’o stovykla vyks rugsėjo 7 – 8 ir rugsėjo 14 – 15 dienomis. Plačiau apie ją skaitykite ir registruokitės šiame VDU Studentų atstovybės puslapyje.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia

Komentarai

Ekonomistas

https://www.facebook.com/groups/Ekonomikairfinansai/ 2014 VDU ekonomikos ir Finansų studentai:)

Multimedija

https://www.facebook.com/groups/1498058433765499/ prisijunkit Multimedijos ir IT :)

Karolis

Rytų Azijos regionas https://www.facebook.com/groups/254097188119312/

Istorija

Istorijos pirmakursiai https://www.facebook.com/groups/574081719370892/

Teisė

https://www.facebook.com/groups/507606596052344/

magistras

Būsiu pirmo kurso magistro studentė. Norėjau pasiteirauti, pagal ką skiriamos stipendijos pirmąjį pusmetį? Pagal įstojimo balą, ar pagal paskutinio pusmečio vidurkį bakalaure (jį baigiau vdu)?

Studijų Informacijos centras

Skatinamoji stipendija magistrantūros studijų pirmo kurso pirmame semestre skiriama studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.