Pasaulio lietuvių universitetas

Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) tikslas – skatinti Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų mokslininkų ir studentų bendradarbiavimą bei kūrybinius mainus, burti lietuvių išeiviją bei pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultūra.

PLU jungia daug veiklų: VDU Vasaros akademijos renginius, studentų ir mokslininkų studijas bei stažuočių programas, lituanistinio švietimo projektus ir kt. Sykiu PLU veikia ir kaip idėjinis – virtualus – darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas siekia tapti viso pasaulio lietuvių akademiniu ir kultūros branduoliu – Pasaulio lietuvių universitetu. Savo veiklomis PLU stiprina Lietuvos ir išeivijos kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą bei socialinius ryšius, sujungia įvairias Lietuvos ir pasaulio mokslininkų bei menininkų iniciatyvas taip siekdamas didinti bendrų tyrimų žinomumą tarptautinėje erdvėje, prisidėti prie lietuvių kalbos, akademinių ir meno pasiekimų bei kultūros sklaidos pasaulyje.

2013 m. vasarą net kelios PLU veiklos susilies tradiciškai rengiamoje VDU Vasaros akademijoje (angl. VMU Summer Academy), kurios metu vyks tokie projektai: kursai „Refresh in Lithuania“ (birželio 10–22 d.), Lietuvių išeivių studentų stažuotės – LISS (birželio 17 – liepos 28 d.) bei Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai (liepos 22 – rugpjūčio 17 d.).


Galite skaityti leidinį ir formatu.

„Refresh in Lithuania“ vasaros kursai

„Refresh in Lithuania“ vasaros kursų idėja – vienyti užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės asmenis, atkurti jų ryšį su tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva. Jų metu siekiama ugdyti pasaulio lietuvių jaunimo lyderius, gebančius burti aplink save, savo bendruomenėse veiklių lietuvių kilmės žmonių ratą.

Šios programos rengėjai – VDU Lietuvių išeivijos institutas – jos metu buria jaunus ir darbščius pasaulio lietuvius, kurie nori ne tik stiprinti ryšį su Lietuvą, bet ir siekia atrasti savo vietą Lietuvos mokslo bei darbo srityse. 2013 m. kursų programoje didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos istorijai, šalies politinės ir ekonominės, kultūrinės bei socialinės situacijų analizei.

“Refresh in Lithuania” yra geras, linksmas gundymas grįžti bent akimirkai ir niekados nebepalikti bent šitų vaizdinių, šito jautrumo, šito ryšio su Lietuva, kuri visados bus mūsų ir tik viena.”

Prof. Egidijus Aleksandravičius, vasaros kursų idėjos autorius

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa – tai praktinė galimybė lietuvių kilmės jaunimui įgyti profesinių įgūdžių, kalbos žinių bei artimiau susipažinti su Lietuva. Stažuotes organizuoja JAV lietuvių bendruomenė drauge su VDU.

Per ketverius LISS veiklos Lietuvoje metus iš JAV ir Kanados buvo atvykę 149 jaunuoliai, kurie stažavosi įvairiose valstybės institucijose, gydymo įstaigose, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose.

„Jauniems žmonėms ši stažuočių programa yra ne tik puikus šansas artimiems ryšiams su Lietuva užmegzti. Gyventi Lietuvoje, praturtinti gyvenimo aprašymą tarptautiniu darbu – tai neįkainojama patirtis“.

Rasa Ardytė Juškienė, LISS direktorė (JAV)

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai

Kasmetiniuose Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose užsienio studentai kviečiami tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, mokytis gramatikos, susipažinti su lietuvių kultūra, visuomene, tradicijomis, politika ir istorija. Kursai šįmet rengiami jau 15 kartą, juos kasmet vykdo VDU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2012 m. šiuose kursuose dalyvavo studentai iš 16 šalių, o jų baigimo diplomas buvo įteiktas jau 400-ajam dalyviui.

„Mūsų krašto kalba ir kultūra patraukli ne tik kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos – jaunimui. Mokytis lietuvių kalbos ir maloniai praleisti mėnesį vasaros kursuose kasmet atvyksta daugiau nei trisdešimt svečių iš Europos ir JAV ar net Australijos, Rytų Azijos.“

Prof. Ineta Dabašinskienė, Lietuvių kalbos ir kultūros kursų vadovė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė

Kitos PLU veiklos

Visos PLU veiklos sujungia ir puoselėja bei kuria naujas tradicijas ir taip prisideda prie daugiakultūrės Lietuvos turtinimo, lietuvių akademinės minties sklaidos pasaulyje.

PLU skelbia informaciją apie galimybes bei kitaip kuruoja jaunųjų mokslininkų bei tyrėjų įsitraukimą į VDU, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su baltistikos centrais visame pasaulyje, rengia seminarus bei konferencijas, kurių metų aptariami ir diskutuojami gyvenimo šiuolaikiniame, nuolatos besikeičiančiame pasaulyje dalykai – lietuvių emigracija ir re-emigracija, tapatybės kaitos klausimai.

Pasaulio lietuvių universitetas suteikia galimybę geriausiems VDU studentams bei tyrėjams mokytis bei atlikti praktiką užsienio šalyse. Stažuotės finansuojamos universiteto mecenatų įsteigtomis vardinėmis stipendijomis.

„Jauniems žmonėms yra būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrinėje aplinkoje patirties. Tuomet, grįžę į Lietuvą, jie galės skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti palankias verslo sąlygas“.

Francoise Puzyna-Mockūnas, viena iš stipendijos steigėjų, žymaus išeivijos veikėjo Liūto Mockūno našlė

PLU kuruojamose veiklose taip pat telpa ir daugybė kitų mokslo bei švietimo projektų, tokių kaip lietuvių išeivijos paveldo tyrimai, migrantologijos studijos, lituanistinis švietimas. Pasaulio lietuvių universitetas organizuoja diasporos temas analizuojančių knygų, parodų, filmų sutiktuves bei peržiūras, palaiko ir plečia ryšius su išeivijos bendruomenėmis.

Vienas tokių artimiausių renginių – tai 2013 m. liepos 15-17 dienomis VDU vyksiantis Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) kraštų pirmininkų suvažiavimas. Talkininkaujant Pasaulio lietuvių universitetui, liepos 17 d. rengiamas unikalus šventinis koncertas-minėjimas Pasaulio lietuvių vienybės dienos bei Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių proga, į kurį susirinks išeivijos meno kolektyvai bei pavieniai atlikėjai iš viso pasaulio.

Daugiau informacijos