Vidaus audito skyrius

Vidaus audito skyrius yra savarankiškas Universiteto padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Universiteto rektoriui. Skiriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Universiteto veiklos gerinimą.

Tikslai

  • Padėti įgyvendinti Universiteto tikslus sistemiškai ir visapusiškai vertinant Universiteto veiklos procesą, jo rizikos valdymą ir vidaus kontrolę
  • Analizuoti ir vertinti vidaus kontrolės veiksmingumą ir pakankamumą, Universiteto veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams
  • Teikti rekomendacijas valdymo, veiklos, resursų paskirstymo klausimais
  • Numatyti rizikingas sritis ir padėti tas rizikas mažinti

Uždaviniai

  • Nustatyti, ar Universiteto veikloje laikomasi teisės aktų
  • Patarti, kaip mažinti rektoriaus nustatytų rizikos veiksnių įtaką Universiteto veiklai
  • Teikti rekomendacijas dėl Universiteto veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo
  • Vertinti Universiteto strateginių ir kitų veiklos planų, programų vykdymą, valstybės ir nuosavo turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais
  • Vertinti Universiteto lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų ar fondų administravimą ir panaudojimą
  • Ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip Universitete veikia rektoriaus sukurta  vidaus kontrolės sistema

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

VAT veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas bei jo poįstatyminiai norminiai aktai, Vidaus audito profesinės praktikos standartai ir Rektoriaus patvirtinti dokumentai: