Pasaulio lietuvių universitetas

Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) tikslas – skatinti Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą ir kūrybinius mainus, burti lietuvių išeiviją bei pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultūra.

PLU jungia daug veiklų: VDU Vasaros akademijos renginius, studentų ir mokslininkų studijas bei stažuočių programas, lituanistinio švietimo projektus ir kt. Sykiu PLU veikia ir kaip idėjinis – virtualus – darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Prieš ketvirtį amžiaus bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas siekia tapti viso pasaulio lietuvių akademiniu ir kultūros branduoliu – Pasaulio lietuvių universitetu. Savo veiklomis PLU stiprina Lietuvos ir išeivijos kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą bei socialinius ryšius, sujungia įvairias Lietuvos ir pasaulio mokslininkų bei menininkų iniciatyvas, taip siekdamas didinti bendrų tyrimų žinomumą tarptautinėje erdvėje, prisidėti prie lietuvių kalbos, akademinių ir meno pasiekimų bei kultūros sklaidos pasaulyje.

Daugiau informacijos apie PLU rasite šiame leidinyje.


Galite parsisiųsti leidinį ir PDF formatu.

Studentų stažuočių programos (LISS ir SIP)

Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir pramokti ar patobulinti lietuvių kalbos žinias bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva. Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS).

VDU bendradarbiauja su JAV Lietuvių bendruomene ir kuruoja jų iniciatyva veikiančią Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą. Per penkerius LISS veiklos metus iš JAV ir Kanados į Lietuvą buvo atvykę ir čia stažavosi 181 jaunuolis. Tęsiant šią iniciatyvą ir plečiant dalyvių geografiją, nuo 2014 m. vykdoma nauja programa – „Summer Internship Program“ (sutr. SIP). Pasaulio lietuvių universitetas ir šiais metais į Kauną kviečia studentus ne tik iš Šiaurės Amerikos, bet ir iš kitų žemynų. Dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję mūsų šalimi ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

„Jauniems žmonėms ši stažuočių programa yra ne tik puikus šansas artimiems ryšiams su Lietuva užmegzti. Gyventi Lietuvoje, praturtinti gyvenimo aprašymą tarptautiniu darbu – tai neįkainojama patirtis“, – sako Rasa Ardytė Juškienė, ankstesniųjų metų LISS programos koordinatorė.

LISS ir SIP studentų stažuočių programos trukmė – šešios savaitės (2015 m. birželio 28 – rugpjūčio 8 d.). Stažuočių dalyviams pirmiausiai siūlomos susipažinimo dienos VDU, kurių metu studentai turi galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje-pažintinėje programoje.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis ir baigiant meno muziejais bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

SIP programos dalyvio mokestis – 350 eurų. Dalyviams suteikiamas apgyvendinimas VDU bendrabutyje (Vytauto pr. 71, Kaunas). Registracija į SIP programą vyks iki 2015 m. kovo 21 d.

Studijų dalyko aprašas

Kitos PLU veiklos

Visos PLU veiklos sujungia ir puoselėja bei kuria naujas tradicijas ir taip prisideda prie daugiakultūrės Lietuvos turtinimo, lietuvių akademinės minties sklaidos pasaulyje.

PLU skelbia informaciją apie galimybes bei kitaip kuruoja jaunųjų mokslininkų bei tyrėjų įsitraukimą į VDU, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su lituanistikos / baltistikos centrais visame pasaulyje, rengia seminarus bei konferencijas, kurių metų aptariami ir diskutuojami gyvenimo šiuolaikiniame, nuolatos besikeičiančiame pasaulyje dalykai – lietuvių emigracija ir re-emigracija, tapatybės kaitos klausimai.

Pasaulio lietuvių universitetas suteikia galimybę geriausiems VDU studentams bei tyrėjams mokytis bei atlikti praktiką užsienio šalyse. Stažuotės finansuojamos universiteto mecenatų įsteigtomis vardinėmis stipendijomis.

„Jauniems žmonėms yra būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrinėje aplinkoje patirties. Tuomet, grįžę į Lietuvą, jie galės skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti palankias verslo sąlygas“.

Francoise Puzyna-Mockūnas, viena iš stipendijos steigėjų, žymaus išeivijos veikėjo Liūto Mockūno našlė

PLU kuruojamose veiklose taip pat telpa ir daugybė kitų mokslo bei švietimo projektų, tokių kaip lietuvių išeivijos paveldo tyrimai, migrantologijos studijos, lituanistinis švietimas. Pasaulio lietuvių universitetas organizuoja diasporos temas analizuojančių knygų, parodų, filmų sutiktuves bei peržiūras, palaiko ir plečia ryšius su išeivijos bendruomenėmis.

Kiti buvę projektai

Įvadiniai vasaros kursai

Įvadinių vasaros kursų (buvusių „Refresh in Lithuania“ kursų) idėja – vienyti užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės asmenis, atkurti jų ryšį su tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva. Jų metu siekiama ugdyti pasaulio lietuvių jaunimo lyderius, gebančius burti aplink save, savo bendruomenėse veiklių lietuvių kilmės žmonių ratą.

Šios programos rengėjai – VDU Lietuvių išeivijos institutas – jos metu buria jaunus ir darbščius pasaulio lietuvius, kurie nori ne tik stiprinti ryšį su Lietuvą, bet ir siekia atrasti savo vietą Lietuvos mokslo bei darbo srityse. Kursų programoje didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos istorijai, šalies politinės ir ekonominės, kultūrinės bei socialinės situacijų analizei.

„Šie kursai yra geras, linksmas gundymas grįžti bent akimirkai ir niekados nebepalikti bent šitų vaizdinių, šito jautrumo, šito ryšio su Lietuva, kuri visados bus mūsų ir tik viena,” – sako Prof. Egidijus Aleksandravičius, vasaros kursų idėjos autorius.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai

Kasmetiniuose Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose užsienio studentai kviečiami tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, mokytis gramatikos, susipažinti su lietuvių kultūra, visuomene, tradicijomis, politika ir istorija. Kursai šįmet rengiami jau 16 kartą, juos kasmet vykdo VDU Humanitarinių mokslų fakultetas. 2013 m. šiuose kursuose dalyvavo rekordinis studentų skaičius iš 16 šalių, o jų baigimo diplomas buvo įteiktas jau 400-ajam dalyviui.

„Mūsų krašto kalba ir kultūra patraukli ne tik kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos – jaunimui. Mokytis lietuvių kalbos ir maloniai praleisti mėnesį vasaros kursuose kasmet atvyksta daugiau nei trisdešimt svečių iš Europos ir JAV ar net Australijos, Rytų Azijos,“ – teigia Prof. Ineta Dabašinskienė, Lietuvių kalbos ir kultūros kursų vadovė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė.

Daugiau informacijos

  • Marketingo ir komunikacijos tarnyba
  • Adresas K. Donelaičio 58-10, 44246 Kaunas
  • Telefonas(8 37) 32 79 60
  • Internetaswww.pasauliolietuviai.lt