Kokybė ir pripažinimas

Vytauto Didžiojo universitetas yra atpažįstamas ir vertinamas globalioje visuomenėje kaip išskirtinis, lyderiaujantis universitetas, plėtojantis artes liberales principu grįstas, kokybiškas studijas ir mokslą.

Vidinė Universiteto kokybės užtikrinimo sistema remiasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir tarptautinių standartų (ISO, BVM ir kt.) reikalavimais. Kokybės užtikrinimo sistema orientuota į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės standartams yra bendras visos Universiteto bendruomenės interesas ir siekis.  Užtikrinant kokybę Universitete nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojami kitų šalių gerosios patirties pavyzdžiai, atsakingai projektuojami pokyčiai.

Plėtojant kokybės užtikrinimo sistemą Universiteto bendruomenė remiasi atvirumo tobulėjimui, kolegialumo, akademinės etikos, asmeninės atsakomybės, procedūrų skaidrumo, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo, konfidencialumo principais.

Mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybę laiduoja Universiteto vidinė kokybės užtikrinimo sistema, išorinis studijų programų vertinimas ir akreditavimas, išorinis mokslinės veiklos vertinimas ir išorinis Universiteto įvertinimas, akreditavimas.

Tarptautinis vertinimas ir pripažinimas

Aukštais kokybės standartais paremtą universiteto veiklą pripažįsta Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai:

2014 m. VDU veiklą vertino tarptautinė Europos universitetų asociacijos (angl. European University Association) (EUA) ekspertų grupė. EUA ekspertai itin gerai įvertino VDU palaikomą laisvųjų menų universiteto viziją, studentų ir darbuotojų mobilumą ir sprendimų priėmimo kultūrą. IEp
2014 m. Studijų kokybės ir vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinių ekspertų grupė puikiai įvertino VDU atliekamas veiklas ir akreditavo jį maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Kaip ir EUA ekspertai, SKVC ekspertai ypatingą dėmesį atkreipė į unikalią ir nuosekliai vykdomą laisvųjų menų universiteto misiją ir akreditavo universitetą maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas, parengtas VDU veiklos gerinimo planas. SKVC_logo
Pasauliniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2017/2018“ VDU įvertintas kaip vienas iš 801+ geriausių pasaulio universitetų ir išliko nepralenkiamu lyderiu Lietuvoje pagal tarptautiškumą.
„U-Multirank“ išsiskiria iš kitų reitingų – jame universitetai nerikiuojami į bendrą eilę, o vertinami pagal atskirus kriterijus. Šių metų reitinge įvertintas didžiausias skaičius aukštųjų mokyklų – net 1 500 universitetų iš viso pasaulio. Pagal 2017 m. kovą paskelbtus rezultatus – VDU antrus metus iš eilės surinko aukščiausius balus („gerai“ ir „labai gerai“) net 14 kategorijų. Iš viso reitinge įvertintos 35 kategorijos įvairiose srityse – dėstyme ir studijose, moksle, žinių perdavime, tarptautiškume ir regioniškume. VDU profilis1Multi-rank2

 Studijų kokybės užtikrinimas

Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybės užtikrinimas susideda iš trijų etapų: išorinio studijų programų kokybės vertinimo, kurį atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) ar kita vertinimo agentūra, vidinio periodiškai vykdomo studijų programų kokybės vertinimo, kurį atlieka VDU studijų proceso dalyviai, ir, vertinimo duomenimis pagrįsto, studijų kokybės gerinimo. Išorinio VDU studijų programų vertinimo rezultatai yra geriausi Lietuvoje: net 70 proc. studijų programų yra įvertintos aukščiausiais balais ir akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Vidinis VDU studijų kokybės vertinimas atliekamas nuolat, įtraukiant visus Universiteto bendruomenės narius ir partnerius. Periodiškai atliekamų kokybės vertinimo tyrimų rezultatai padeda nustatyti VDU išskirtinio studijų modelio stiprybes ir tobulintas sritis.

Kasmet atliekama pirmo kurso studentų apklausa padeda identifikuoti VDU pasirinkimo motyvus ir lūkesčius. Universiteto pirmo kurso studentai aukščiausiais balais vertina studijas VDU. 2017 m. pavasario semestro apklausa, kurioje dalyvavo 70 proc. pirmo kurso studentų, parodė, kad beveik 90 proc. studentų pasirinktos studijos atitinka jų lūkesčius. Studentai studijas VDU pasirinko siekdami įgyti platų aukštąjį išsilavinimą ir studijuoti įdomią studijų programą, kurios nėra kitoje aukštojoje mokykloje (motyvų įverčių vidurkis 4,7 balo, kai 5 aukščiausias balas). Labiausiai studentams VDU patinka dėstytojų ir studentų bendravimas bei bendradarbiavimas, draugiška Universiteto aplinka ir galimybė pačiam studentui susikurti savo studijų planą bei tvarkaraštį. Studentai sulaukia visapusiškos paramos iš Universiteto: prireikus jiems lengva susisiekti su dėstytoju (4,0 balai), administracinis personalas suteikia tinkamą pagalbą (4,2 balai), o Universiteto IT sistemos yra naudingos studijoms (4,5 balai).

Kasmet atliekama studijas baigiančiųjų apklausa padeda įvertinti studijų kokybę būsimų absolventų požiūriu. 2017 m. baigiamųjų kursų studentų apklausoje dalyvavo daugiau nei 95 proc. studentų, kurių dauguma (daugiau nei 90 proc.) nurodė, jog studijos VDU jiems suteikė savarankiškumą, platų išsilavinimą, erdvę bendrauti ir plėsti akiratį, įdomias studijas liberalioje aplinkoje ir pateisino jų lūkesčius. VDU studijų kokybę įvertino 4,5 balo (5 balų skalėje) ir nurodė, jog studijuodami Universitete įgijo daug teorinių žinių (įverčio vidurkis 4,5 balai), praktinių įgūdžių (įverčio vidurkis 4,1 balo), o rengdami baigiamąjį darbą – daug naudingos patirties (įverčio vidurkis 4,8 balo). Trečdalis (32 proc.) apklaustųjų ketino toliau tęsti studijas. Iš jų 62 proc. planuoja toliau studijuoti Vytauto Didžiojo universitete.

Kiekvieną semestrą atliekamas dėstymo kokybės vertinimas padeda laiku reaguoti ir tobulinti studijų procesą studijų eigoje. Universiteto studentai kiekvienų mokslo metų rudens ir pavasario semestro metu įvertina studijuojamų dalykų kokybę. 2016-2017 m. m. vertinimuose dalyvavo virš 7500 studentų, kurie apibendrintai dėstymo kokybę įvertino 8,9 balo vidurkiu (kai 10 yra aukščiausias balas).